• Snelle service, eigen technische dienst
  • Al 20 jaar kennis van zaken
Voordelen computer bestellen bij Nexio

ALGEMENE VOORWAARDEN NEXIOWEBSHOP.NL GRONINGEN

Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVING
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten al of niet op afstand aan consumenten aanbiedt.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
Vertegenwoordiging: ondernemer kan alleen rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door NEXIO en voorts door diegene die een schriftelijke verklaring daartoe overlegt. Deze laatste kunnen een bijzondere beperkte bevoegdheid hebben.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Geautomatiseerd werk/ apparatuur: een systeem bestemd voor het opslaan, bewerken, verwerken en overdragen van gegevens.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Toebehoren: zaken bestemd voor gebruik/inbouw in of bij een geautomatiseerd werk.

Artikel2: Ondernemersidentitiet
nexiowebshop.nl is een onderdeel van:
Nexio v.o.f.
Verlengde Hereweg 101
9721 AH Groningen
Nederland

Artikel3: Toepasselijkheid

Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst al of niet op afstand tussen ondernemer en wederpartij of consument.

Lid 2: Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan wederpartij of consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst al of niet op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van wederpartij of consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Lid 3: Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan wederpartij of consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door wederpartij of consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van wederpartij of consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel4: PRIJSBEPALING en LEVERINGSVOORWAARDEN
Lid 1: Prijzen van ondernemer gelden af magazijn en zijn inclusief BTW.
Lid 2: Levering geschiedt ter plaatse van het magazijn en de leveringsdatum wordt bepaald door de datering van de factuur.
Lid 3: Indien een leveringsdatum wordt overeengekomen geldt deze bij benadering, terwijl overschrijding hiervan de wederpartij of consument niet van zijn verplichtingen ontlast. Ondernemer aanvaardt geen schadeplichtigheid terzake.
Lid 4: De zaken zijn vanaf het moment van levering voor risico en verantwoording van de wederpartij of consument.

Artikel 5:BETALING Levering geschiedt in principe uitsluitend na contante betaling vooraf.

Artikel 6: GARANTIE en VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ OF CONSUMENTLid 1: Ondernemer garandeert de door haar geleverde zaken gedurende één jaar tegen materiaal en fabricagefouten mits voldaan is aan het gestelde in tweede lid.
Lid 2: Het is wederpartij of consument, op straffe van vervallen van de garantie, alleen dan toegestaan geleverde apparatuur of onderdelen te modificeren indien dit door een terzake vakkundige gebeurt, conform de eisen die er in de gegeven omstandigheden volgens de laatste stand der techniek aan gesteld worden.
Lid 3: Modificaties die niet als algemeen gangbaar gelden, dienen vooraf schriftelijk gemeld te worden en vereisen goedkeuring van ondernemer.
Lid 4: Modificaties of toevoegingen die het geleverde systeem kunnen beschadigen zijn niet toegestaan.
Lid 5: Het is wederpartij of consument, op straffe van vervallen van de garantie, niet toegestaan aangebrachte merken, namen en nummers en andere herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen.
Lid 6: Ondernemer doet de garantie gedurende de resterende termijn gestand uitsluitend voor de niet gemodificeerde delen.

Artikel 7: herroepingsrecht Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8: kosten van herroepingsrecht Lid 1: Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Lid 2: Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9Uitsluiting van het herroepingsrecht
De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld, alsmede voor onderstaande artikelen en situaties:
Inktcartridges
Lasertoners
Software
Producten die door de ondernemer speciaal tot stand zijn gebracht naar wens en overeenkomstig specificaties opgesteld door of samen met wederpartij of consument.
Alle reeds door wederpartij of consument geregistreerde, of anderszins persoonlijk gemaakte artikelen
Niet standaard assortimentsartikelen, die op verzoek van wederpartij of consument door ondernemer zijn besteld en/of geïmporteerd
Artikelen waarop een abonnement is afgesloten
SIM-kaarten
In-eardopjes en andere headsets (vanwege hygiëne)

Artikel 10: GEBREKEN, MELDINGSTERMIJN en AANSPRAKELIJKHEIDLid 1: Wederpartij of consument is verplicht onmiddellijk na ontvangst te controleren of de geleverde zaken overeenstemmen met het vermelde op de koopovereenkomst. Hiernaast is wederpartij of consument verplicht het geleverde te controleren op kenbare gebreken.
Lid 2:Indien het geleverde niet overeenstemt met de koopovereenkomst of indien er een gebrek wordt geconstateerd dient wederpartij of consument dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering, te melden bij ondernemer. Deze kan verlangen dat de melding schriftelijk wordt gedaan.
Lid 3: Indien de melding gegrond wordt geacht, vervangt ondernemer, tenzij een ander aansprakelijk is, de betreffende zaken of compenseren wederpartij of consument terzake. Zulks ter beoordeling aan ondernemer.
Lid 4: Retourzendingen geschieden alleen na toestemming van ondernemer.
Lid 5: Een melding als bedoeld in het tweede lid, ontslaat wederpartij of consument niet van zijn (betalings)verplichting jegens ondernemer.
Lid 6: Ondernemer is geen producent en aanvaardt derhalve geen productaansprakelijkheid als bedoeld in art.6:185 t/m 6:193 BW. Gebreken leiden voor ondernemer tot een inspanningsverbintenis tot bemiddeling tussen wederpartij of consument en producent. Ondernemer is voor wederpartij of consument aanspreekpunt terzake.

Artikel 11: GEVOLGSCHADELid 1: Ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hieronder mede begrepen immateriële schade. Desondanks is het volgende lid van toepassing.
Lid 2: Wederpartij of consument is gehouden de gegevens die hij opslaat, bewerkt, verwerkt of overdraagt met gebruikmaking van door ondernemer geleverd geautomatiseerd werk, tevens zodanig buiten dit werk op te slaan en te bewaren, dat bij tenietgaan van dit geautomatiseerd werk, de opgeslagen, bewerkte, verwerkte en overgedragen gegevens behouden blijven. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan hiervoor genoemde gegevens als gevolg van disfunctioneren van door hem geleverd geautomatiseerd werk.

Artikel 12: OVERMACHTLid 1: In geval van overmacht wordt de nakoming van verbintenissen uit overeenkomst door ondernemer aangegaan voor maximaal drie maanden opgeschort, tenzij reeds eerder blijkt dat nakoming blijvend niet mogelijk is. Is nakoming na de hiervoor genoemde termijn blijvend onmogelijk is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Lid 2: Als overmacht geldt elke niet voorziene en/of voorzienbare en/of elke in alle redelijkheid aan ondernemer niet toe te rekenen voorval en/of omstandigheid in de meest ruime zin van het woord, waardoor ondernemer blijvend niet kan nakomen.

Artikel 13: GESCHILLENLid 1: In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, al dan niet met gebruikmaking van een onafhankelijke derde.
Lid 2: Indien het onmogelijk gebleken is in het geschil als bedoeld in lid 1 te komen tot een minnelijke schikking, wordt het geschil, met uitzondering van zaken die behoren tot de competentie van de Rechtbank, beslecht door de bevoegde Kantonrechter van het Arrondissement Groningen dan wel de Kantonrechter van het arrondissement waarin de wederpartij of consument domicilie gekozen heeft, zulks naar keuze ondernemer.
Lid 3: Ondernemer zal zich terstond na het ontstaan van het geschil schriftelijk beroepen op het gestelde in het eerste lid. Wederpartij of consument heeft gedurende een maand en drie werkdagen na verzending van het geschrift als bedoeld in de vorige zin, de tijd om zijn keuze kenbaar te maken. 

 

Groningen, 1 januari 2014

© neXio v.o.f., 2021. Ontwikkeld door Custom Website.